Czy Sejm przedłuży dzierżawy obwodów?

Czy Sejm przedłuży dzierżawy obwodów?

Do 15 lutego zainteresowane koła łowieckie miały termin na złożenie wniosków o wyznaczenie ich jako dzierżawców obwodów na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego i czterech obwodów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zarząd Główny PZŁ przypomina, że wnioski będą podlegały ocenie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

Już na etapie prac nad jego projektem Polski Związek Łowiecki zwracał uwagę na to, że ustalony na dzień 31 marca 2021 r. termin ważności dotychczasowego podziału województw na obwody łowieckie oraz obowiązywania umów dzierżaw tych obwodów jest dla szeregu sejmików województw niemożliwy do dochowania. Jeżeliby sejmiki nie zdążyły w tym terminie z podziałem województw na obwody łowieckie (a w przypadku województw mazowieckiego i małopolskiego pozostaje to niemal pewne) doszłoby na terenie tych województw do sytuacji krytycznej dla myśliwych (niemożność wykonywania polowań, w tym także walki z ASF), rolników (sparaliżowany system szacowania i wypłacania szkód łowieckich) oraz finansów publicznych (pełna odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody, przy jednoczesnym braku wyspecjalizowanych szacujących). Mając powyższe na uwadze w dniu 11 lutego br. grupa posłów złożyła projekt ustawy zawierającej zmiany w przepisach dotyczących terminów ważności podziału województw na obwody łowieckie oraz obowiązywania umów dzierżaw. Terminy te mają zostać przesunięte na dzień 31 marca 2022 r.

Zgłoszenie tej ważnej dla myśliwych nowelizacji przepisów nie oznacza tego, że zostaje wstrzymana procedura wyłaniania dzierżawców nowotworzonych obwodów w tych województwach w których uchwały sejmików wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. Umowy dzierżaw tych obwodów zostaną zawarte i będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2022 r. O ile projektowane przepisy wejdą w życie, to w przypadku uchwał sejmików podejmowanych już po dniu 1 kwietnia, a jeszcze przed dniem 31 grudnia 2021 r. termin na złożenie wniosku o wyłonienie dzierżawcy obwodu będzie ustalany zgodnie z § 16 pkt 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska tj. na 30 dni licząc od dnia utworzenia obwodu, co zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska następuje w dniu publikacji uchwały w dzienniku urzędowym danego województwa. Zarząd Główny zwraca uwagę na to, że w dniu 8 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie. Uchwała ta na dzień 16 lutego br. nie została jeszcze opublikowana, stąd też nie rozpoczął bieg termin na składanie wniosków. O kolejnych uchwałach sejmików dokonujących podziału województwa na obwody łowieckie Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe będą informowały na bieżąco.

DRUK SEJMOWY NR 932